Infrastruktura

Trenutno stanje:

Zona je u fazi infrastrukturnog opremanja

PLIN NE
ELEKTRIČNA ENERGIJA DA
VODA DA
ODVODNJA/KANALIZACIJA DA
MOGUČNOST PRIKLJUČKA NA PROČISTIVAČ OTPADNIH VODA DA
Elektroenergetski sustav

Za napajanje energijom planiranih građevina planira se izgradnja:

  • trafostanice 110/10(20) kV “Vrgorac” instalirane snage 2X20 MVA,
  • izgraditi 2xKB 20(10)kV od TS Vrgorac do zone RAVČA,
  • kabelski rasplet 10(20)/ kV unutar zone,
  • izgradnja 9 (devet) TS 10(20)/0,4 kV instalirane snage 1 MW,
  • izvršiti kabliranje dalekovoda 35 kV,
  • kabelski rasplet niskoga napona svih TS
  • javna rasvjeta na glavnim i opskrbnim prometnicama i dr.
Vodoopskrba

Opskrba vodom zone planira se spajanjem na magistralni cjevovod iz vodoopskrbnog sustava banja s vodospreme “Ravča”.
Magistralni cjevovod Ø 250 mm nalazi se sa sjeverne strane državne ceste D62 od Vrgorca prema Dragljanima.

Odvodnja otpadnih voda

Prigodom gradnje zone osobita pozornost će se posvetiti zaštiti otpadnih voda

Prometni sustavi

Jugozapadno od gospodarske zone prolazi trasa A1. Preko čvora Ravča omogućena je veza s D62 Zagvozd – Vrgorac i D8 čvor Ravča – Drvenik (Jadranska cesta).